Bases Legals

Bases legals de participació sorteig instagram

La participació en el sorteig per guanyar “UN NECESSER DE SESDERMA STAY GOLD 45 ANYS VALORAT EN 42.50 euros”, a través d’Instagram, suposa l’íntegra acceptació de les següents Bases:

QUI ORGANITZA EL SORTEIG

FARMÀCIA MANSO ABIZANDA, C.B.

C.I.F.: E25360850

Domicili: GRAN PASSEIG DE RONDA, 43 – 25003 – LLEIDA

Telèfon: 973263428

Correu electrònic: farmamanso@gmail.com

Col·legiat en l’Il·ltre. Col·legi de Farmacèutics de Lleida amb el número de col·legiat 25319.

DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

El termini per participar al sorteig s’iniciarà el dia 20 de setembre i finalitzarà el dia 30 de setembre a les 23:59h.

El/la guanyador/a es comunicarà el 1 d’Octubre via stories.

QUI POT PARTICIPAR-HI

Pot participar en el sorteig qualsevol persona física, major de 18 anys, que resideixi en territori espanyol i es trobi físicament en aquest territori durant el desenvolupament del sorteig.

Aquelles persones vinculades, mitjançant relació laboral o mercantil, tant a l’empresa organitzadora com a les empreses col·laboradores o aquells que deixin de ser emprats en ple període promocional, així com els familiars dels mateixos fins al tercer grau, no podran participar en el sorteig.

PARTICIPACIÓ 

Per participar en el sorteig s’han de complir les següents condicions:

  1. Seguir el perfil d’Instagram @farmaciamanso.
  2. Fer like a la publicació del sorteig.
  3. Comentar la publicació del sorteig etiquetant a 2 amics/amigues, sense límit de comentaris. En fer il·limitades publicacions.

És consideraran nul·les totes les participacions incompletes, falses o bé que no compleixin amb els requisits demanats.

No estaran permesos els comentaris el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos, discriminatoris o que poguessin vulnerar drets a tercers. Aquest tipus de publicacions desqualificaran als participants que les hagin emès de manera automàtica.

PREMI

Els participants que compleixin amb els requisits i bases legals entraran el  sorteig d’ UN NECESSER DE SESDERMA STAY GOLD 45 ANYS VALORAT EN 42.50 euros.

Què conté el pack?

Golden Oil

És una perfecta combinació d’Oli d’Argan directament portat del Marroc i d’Oli de Calèndula, per a la cura de les pells més seques i desnodrides. Conté a més un gran contingut de vitamines, per la qual cosa serveix com antioxidant. D’ús facial, capil·lar i corporal, es presenta en ampolla, per a tota mena de pells. És d’ús diari, tant de dia com de nit.

Hidraderm Hyal Crema Facial

Crema que prevé i tracta l’envelliment gràcies al gran poder d’hidratació.
Especial per a pells seques i fins i tot les més sensibles. S’aplica sobre la pell de la cara 2 cops al dia, mitjançant un lleuger massatge, fins a la seva completa absorció.

Resveraderm Mist El liposomal Mist

Booster antiedat per aplicar abans de la crema. Per fixar el maquillatge o per a refrescar la pell en qualsevol moment del dia. Conté Resveratrol (polifenols del raïm), que actua com a potent antioxidant i com a activador del gen de la longevitat, i Àcid Hialurònic per a la hidratació de la pell. Vaporitzar a una distància d’uns 5 a 10 centímetres sobre la cara i l’escot.


Tractament flash lluminositat en 2 passos (àcid glicòlic + vitamina C)

Ampolles de bellesa efecte flash per a tot tipus de pells. Combat immediatament els signes de la fatiga.

CONDICIONS DEL PREMI 

El premi no podrà canviar-se per un premi en metàl·lic o per uns altres articles.

El sorteig es dura a terme amb l’aplicació XXX.

Amb la finalitat d’evitar que el premi quedi desert, es designaran 1 guanyadors i 3 suplents. En cas que transcorreguts trenta dies des de la notificació els guanyadors no hagin reclamat el seu premi, es procedirà a contactar per estricte ordre amb els suplents. Transcorreguts 30 dies des del contacte amb l’últim suplent sense obtenir resposta, el premi es declararà desert. Transcorreguts aquests terminis, no s’admetran reclamacions.

RESPONSABILITAT

Com a empresa organitzadora del sorteig, es reserva el dret a reduir o ampliar la durada, modificar o cancel·lar el sorteig davant qualsevol imprevist que pugui succeir durant les dates en què la participació al sorteig estarà oberta, no podent de cap manera exigir-se-li responsabilitats en aquest sentit.

Així mateix, FARMÀCIA MANSO ABIZANDA, C.B. no es responsabilitza de les afirmacions fetes per terceres persones en les xarxes socials, reservant-se el dret a dur a terme les accions judicials que cregui oportunes.

L’empresa organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin concórrer per la falta temporal de disponibilitat o continuïtat dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, com a seriosa en els casos de fallades d’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet.

FARMÀCIA MANSO ABIZANDA, C.B. queda exempta de tota responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

FARMÀCIA MANSO ABIZANDA, C.B.es compromet a tractar de forma absolutament confidencial totes les seves dades de caràcter personal segons el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

El titular d’aquest consentiment autoritza a FARMÀCIA MANSO ABIZANDA, C.B. a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del que es disposa en els articles 13 i 14 del RGPD i en l’article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades:

Responsable: FARMÀCIA MANSO ABIZANDA, C.B., E2536085, GRAN PASSEIG DE RONDA, 43 – 25003 LLEIDA, 973263428, farmamanso@gmail.com.

Finalitat: FARMÀCIA MANSO ABIZANDA, C.B. tractarà les dades amb la finalitat de gestionar el sorteig.

Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per part de l’interessat o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.

Destinataris: Les seves dades seran tractades per FARMÀCIA MANSO ABIZANDA, C.B. i poden ser prestadors de servei o col·laboradors necessaris.

Drets: En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent-se d’identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

Drets d’imatge: El dret a la imatge personal està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge personal. Si autoritza la publicació de les imatges a FARMÀCIA MANSO ABIZANDA, C.B. derivades de la participació al sorteig, ho fa de manera expressa i inequívoca, de forma lliure, voluntària, gratuïta i sense límit temporal ni geogràfic, incloent-hi, a més, l’autorització per a publicar el nom i cognom per a la seva difusió o explotació comercial, en qualsevol suport o format (Intranet, pàgina web, comunicacions comercials per via electrònica, revistes, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.) i per la reproducció, exhibició i comunicació pública, tan fotogràfica, televisiva, videogràfica, impresa, per Internet i/o xarxes socials. L’exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de FARMÀCIA MANSO ABIZANDA, C.B. o una altra empresa delegada, sigui a través de càmeres o videocàmeres, on resulti clarament identificable, estarà limitat al conjunt d’activitats desenvolupades per FARMÀCIA MANSO ABIZANDA, C.B. qui es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per a evitar l’accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

A la vista de l’anterior, la participació en el sorteig i si escau l’acceptació del premi pels guanyadors, suposa l’autorització expressa per part dels participants de la cessió de drets exposada.

L’informem que les seves dades seran incorporades en un tractament del qual és titular FARMÀCIA MANSO ABIZANDA, C.B.

LLEI APLICABLE

Per a tot allò que no estigui contemplat en les presents bases legals del sorteig, la promoció estarà sotmesa a la normativa espanyola que estigui en vigor en aquest moment.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES DEL SORTEIG

La participació en el sorteig suposa l’íntegra acceptació de les presents Bases, sense reserva ni cap exclusió.

En cas que es desitgi obtenir més informació o per a la resolució de qualsevol dubte sobre aquest tema, pot posar-se en contacte amb l’empresa organitzadora a través de la seva pàgina web: farmaciamanso.com o correu electrònic farmamanso@gmail.com.